Angyy's 

Het verleden wordt gemoderniseerd

Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.     ‘Angyy’s’: Angyy’s, gevestigd te Kartuizersborch 1, 5241KN Rosmalen, met als KvK-nummer 82635226.

2.     ‘Product’: de door Angyy’s aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde waren.

3.     Dienst’: de door Angyy’s uit te voeren dienst, eventueel gespecificeerd in een overeenkomst.

4.     ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Angyy’s.

5.     ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Angyy’s.

Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Angyy’s en iedere overeenkomst tussen Angyy’s en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Angyy’s, voor de uitvoering waarvan derden dienen re worden betrokken.

2.     Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

3.     De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.

5.     Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in de deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6.     Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Overeenkomst

1.     De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Angyy’s heeft aanvaard.

2.     Een Aanbod of offerte van Angyy’s is vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.     Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Angyy’s daaraan niet gebonden.

4.     Een Aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende overeenkomst en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.

Aanbiedingen en offertes

1.     Aanbiedingen en offertes van Angyy’s zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.     Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3.     Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.     Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

1.     Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Angyy’s zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2.     Mondelinge aanvaardingen van de klant verbindt Angyy’s slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Uitvoering

1.     Angyy’s voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.

2.     Angyy’s bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).

3.     Angyy’s heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.

4.     Zodra het gekochte door de klant is ontvangst is genomen, gaat het risico over van Angyy’s naar Klant.

Herroepingsrecht

1.     Klant heeft het recht om de aankoop met reden van schade door koerierdienst te retourneren, binnen 2 dagen nadat de diensten zijn geleverd. Angyy’s mag Klant vragen naar de reden van herroeping.

2.     Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer Angyy’s de producten op maat heeft gemaakt, de producten beperkt houdbaar zijn of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.

3.     Klant mag het product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat voor de beoordeling van het product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering van het product bij Klant in rekening worden gebracht.

4.     De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.

5.     Angyy’s zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping het vernieuwd product opsturen. (inclusief de kosten voor de heenzending)

Prijzen

1.     Prijzen zijn incl. btw tenzij anders vermeld.

2.     Angyy’s is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Betaling

1.     Betaling door Klant van de aan Angyy’s verschuldigde bedragen dienst, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Angyy’s.

2.     Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn geeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Angyy’s gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening re brengen.

3.     Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Angyy’s gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Eigendomsvoorbehoud

1.     Alle door Angyy’s geleverde zaken blijven eigendom van Angyy’s totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Angyy’s gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Angyy’s.

2.     Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.     Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Angyy’s zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Intellectueel eigendom

1.     Het uitvoeren van de overeenkomst door Angyy’s houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Angyy’s rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voorvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Angyy’s.

Aansprakelijkheid

1.     Angyy’s is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan doordat Angyy’s is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Angyy’s bekend was.

2.     Angyy’s is nier aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en /of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3.     Angyy’s wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.

4.     Angyy’s is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nagekomen van enige verplichting, indien Angyy’s daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.     Angyy’s is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Angyy’s.

Toepassing

1.     Op elke overeenkomst tussen Angyy’s en Klant is Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Angyy’s en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Angyy’s is gevestigd.

Dagtekening

1.     Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 18-05-2021.